INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
– JAGIELLONIA PODRÓŻE Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

 

SZANOWNA PANI / SZANOWNY PANIE,

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu pani/pana danych osobowych przez Jagiellonia podróże sp. Z o.o. Wymagane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAGIELLONIA PODRÓŻE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 20/3B.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób:

a) pod adresem e-mail bpodrozy@jagiellonia.krakow.pl

b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: JAGIELLONIA PODRÓŻE Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 23, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora oraz wykonania zawartej umowy, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:

– upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (organy państwowe, sądy)

– świadczące usługi: windykacyjne i prawne, płatnicze, finansowo-księgowe, kontrolne, audytorskie, telefoniczne jak i elektroniczne, informatyczne, doręczenia korespondencji i przesyłek

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek ze wskazanych praw należy skontaktować się z JAGIELLONIA PODRÓŻE Sp. z o.o. przy użyciu danych wskazanych powyżej.

6. Dokładamy wszelkich starań aby Pani/Pana dane były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą starannością. Jeżeli uznają Państwo, iż pomimo tego przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana/-y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie zawarcia i realizacji umowy jak również prowadzenie korespondencji elektronicznej.

8. Mogą Państwo podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazi Pan/Pani na to zgodę.